MPM-PLUS

Oprava miestnych ciest, chodníkov, cyklotrás

Firma MPM-PLUS sa zaoberá opravou miestnych komunikácií, ciest, cyklotrás chodníkov a iných aflatových plôch. Na opravu využíva dve metódy:

Oprava výtlkov tryskovou metódou

Naša vysprávková sústava VSV 1000 je urcená na opravy dier a výtlkov vozoviek, miestnych komunikácií, cyklotrás, chodníkov a peších zón zmesou kameniva a asfaltovej emulzie tryskovou vetódou. Výsledkom opravy je obnovenie alebo docasné zlepšenie spôsobilosti komunikácie. Výhodou našej vysprávkovej sústavy VSV 1000 je jej rozmer a celková hmotnost.

Medzi dalšie výhody opravy tryskovou metódou pomocou vysprávkoevj súpravy VSV 100 patrí:
- možnost opravovat aj menší rozsah poškodených ciest (lokálne a nevyhnutné opravy)
- lahká a rýchla dostupnost
- nízke náklady na opravu komunikácie

Vysprávková súprava VSV 1000 je osadená na podvozku Mercedes Benz Atego. Objem jednej náplene - 180 l meluzie + cca 1,5 tony kameniva. frakcie 2/5.
V prípade záujmu vieme zabezpecit dovoz dvoch náplní na jednu cestu, cím zabezpecíme vyspravenie cca. 25 m2 v hrúbke 5 cn.

vysprávková súprava VSV 1000 vysprávková súprava VSV 1000

Všeobecné výhody tryskovej metódy
- opravy je možné vykonávat za bežnej prevádzky bez výrazných obmedzení
- výtlky ci poškodenie vozovky nie je potreba pred vysprávkou upravovat frézovaním alebo vyrezávaním
- kynetickou energiou tryskového materiálu dochádza k dokonalému zhutneniu a nie je preto nutné následne použitie vibracnej techniky alebo valca
- opravené miesta sú ihned prevádzkyschopné - pojazdné

Výhody použitia vysprávkovej súpravy VSV 1000
- vzhladom k rozmerom a celkovej hmotnosti vozidla s vysprávkovou je možné opravy vykonat v centrách miest a obcí a na peších zónach, cyklotrás atd.
- kvôli menším rozmerom vozidla s vysprávkovou súpravou dochádza pri jeho použití na normálnych komunikáciach k minimálnemu obmedzeniu prevádzky

Postup opráv komunikácií tryskovou metódou

1.Výtlk pred opravou
2.Vycistenie a vyfúkanie výtlku
3.Vystriekanie výtlku emulziou
4.Vycistenie a vyfúkanie výtlku
5.Zasypanie opraveného miesta kamenivom bez emulzie

Oprava ciest infra nahrievacom KM2-18X

Vysprávková súprava KM2-18X je lahký univerzálny infra nahrievac, môže byt jenoducho premiestnený aj do tažko dostupných oblastí. Ide o výkonný nahrievac, ktorý je schopný pracovat niekolko hodín nepretržite.

KM2-18X dokáže nahrievat plochu 107x99 cm (1,06 m2) pri spustenej jednej casti, alebo duálne 107x108 cm (2,1m2).

Na prenos ohrievaného asfaltu používame prenosný Hotbox Kelzer Morris KM4000 alebo prenosný Hotbox Proteus Equipment.

Termostatom riadená teplota ohrevu umožnuje zariadeniu udržovat pracovnú teplotu asfaltu po celú dobu práce.

Asfaltové opravy môžeme vykonávat celorocne.

Súprava KM2-18X

Recyklácia za horúca na mieste vychádza z ekologickej a logickej myšlienky zachovania pôvodného materiálu, kde prišlo k oxidácii a skrehnutiu spojiva, ktoré tvorí iba 6% objemu, pricom 94% (kamenivo) je stále v dobrom stave.
Prináša to mnoho výhod:
- využitie pôvodného materiálu
- eliminácia odpadu
- spoj horúceho materiálu s horúcim
- bezšvová homogénna oprava
- odstránenie prašnosti s zníženia hlucnosti opravy (žiadne búranie)
- dlhá životnost v porovnaní s klasickými metódami
- možnost opráv i za mínudových teplôt
- rýchlost opráv a minimálne narušenie prevádzky
- použitelné pre zrovnanie nerovnosti povrchu
- pre doplnenie chýbajúceho materiálu je možnost použitia horúcej a studenej balenej zmesi aj recyklátu.